Priser

Advokattjenester

Advokatens salær avtales individuelt ved starten av det enkelte oppdrag. Det som avtales bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse. Salæret baseres i utgangspunktet på faktisk medgått tid til behandling av saken. Det skal i tillegg også tas hensyn til sakens vanskelighetsgrad, omfang og betydning for klienten.

For oversiktlige saker kan det avtales en fast oppdragspris.
Våre normale timesatser eks. mva er følgende:

  • Næringslivsklienter: 1.400 - 1.900
  • Kommuner: 1.400 - 1.900
  • Organisasjoner: 1.400 - 1.900
  • Privatpersoner: Fra 1.300

I tillegg til oppgitte satser kommer mva på 25%.

Øvrige tjenester

Styrelederhonorar og/eller konsulenthonorar, som ikke er advokatoppdrag, avtales vurdert etter oppdragets art i hvert enkelt tilfelle.

 

Fri rettshjelp

"Fri rettshjelp" gis til de som oppfyller de krav rettshjelpsloven stiller til slik bistand. Klikk her for å se nærmere på vilkårene for fri rettshjelp.

Det er viktig å merke seg at du gjennom din villa/innboforsikring også som regel har en rettshjelpforsikring som dekker advokatsalær i enkelte saker.

Ved klage på offentlige vedtak vil man kunne få dekket nødvendige advokatkostnader dersom vedtaket endres til gunst for klienten.

For ytterligere informasjon om salærberegning klikk her og se på Den Norske Advokatforenings egen veiledning.

Se egen veiledning